Általános felhasználási és szerződési feltételek

Ön mint felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) a www.hoditsdvissza.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A jelen szerződési feltételek tárgyát képező könyvet megvásárló neve, e-mail címe és a vásárlás időpontja a könyvben rögzítésre és feltüntetésre kerül, így a felhasználási feltételek ezen személyre vonatkoznak.

A Honlapon folytatott tevékenység

A Honlap célja a „Hódítsd vissza Szerelmed” elektronikus formátumú könyvcsomag (a továbbiakban: Tartalom) kiskereskedelmi értékesítése a vásárlók részére. Az elektronikus könyvek értékesítése teljes egészében az interneten keresztül történik a fizetést követően a megvásárolt Tartalom elektronikus levélben történő megküldésével.

A Szolgáltató adatai  

A Szolgáltató az ügyfelek számára nyitva álló üzletet nem működtet.

A jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar, a Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

Termék

A Honlapon keresztül történő vásárlással Ön a Tartalom egy példányának saját számítógépre történő lementésére jogosult.

A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, mely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is.

A honlapon a megjelenített termékképek illusztrációként szerepelnek, és eltérhetnek a valóságtól.

Vásárlás

Adatok megadása

A honlapon történő vásárlás feltétele a következő adatok megadása: teljes név és működő elektronikus levelezési cím (kérjük, hogy ne CitroMail-es levelezési címet adjon meg, mert a Szolgáltató a Tartalmat ilyen címre nem tudja továbbítani).

Az adatok megadását és a fizetési mód kiválasztását követően a Szolgáltató az Ön által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Önt a megrendelés sikerességéről.

Amennyiben a visszaigazoló levélben rögzített adatok szerint Ön rossz nevet adott meg, kérjük, hogy ezt a jelen ÁSZF-ben megjelölt e-mail címen keresztül jelezze és kérje adatai helyesbítését. Az elektronikus levelezési cím esetleges elírása esetén, amennyiben a visszaigazoló levél 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot vagy rendelését a honlapon keresztül adja le újra.

Fizetési módok

Bankkártyás fizetés

Bankkártyával történő elektronikus fizetésre van lehetőség a fizetési szolgáltatást nyújtó bank saját weboldalán keresztül. A „Fizetés bankkártyával” gombra kattintással a fizetési szolgáltatást nyújtó bank saját oldalára kerül a Felhasználó, ahol a fizetés lebonyolítása a fizetési szolgáltató bank saját feltételei szerint történik.

A fizetési szolgáltatást a Felhasználó közvetlenül a banktól veszi igénybe, aki a saját felhasználási feltételei szerint bonyolítja le a fizetést. A Szolgáltató ebből következően a fizetésre vonatkozó adatokat (bankkártya száma, érvényességi idő, egyéb bank által kért adatok) nem kap és nem kezel. A Szolgáltató a fizetési rendszerben a fizetés lebonyolítása során történő esetleges hibákért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató a fizetési szolgáltatást nyújtó banktól az összeg megfizetését igazoló automatikusan generált értesítést kap, amely nyomán lehetővé teszi a Tartalom letöltését.

Fizetés átutalással/készpénzzel

A Tartalom vételárának kiegyenlítése lehetséges banki átutalással vagy készpénzben történő befizetéssel a honlapon megadott számlaszámra. Ezekben az esetekben fontos, hogy a felhasználó a közlemény rovatban rögzítse elektronikus levelezési címét beazonosítás végett, ellenkező esetben a beérkezett összeg megrendelőhöz való rendelése nehézségekbe ütközhet, amely a vásárlás folyamatát nehezíti meg, a Szolgáltató a Tartalmat nem tudja elérhetővé tenni.

A postai befizetés/átutalás lassúsága miatt (az átfutási idő akár 1 hónap is lehet) nem ajánlott.

Szerződés létrejötte

Felek között a szerződés a vételár Szolgáltatóhoz való beérkezésekor jön létre.

Számla

A felhasználó számlaigényét a jelen ÁSZF-ben megadott e-mail címen jelezheti.

Átvétel

A Tartalom átadására a vételár Szolgáltatóhoz való megérkezését követő 24 órán belül kerül sor a Tartalom Ön által megadott e-mail címre való megküldésével. A kifizetett Tartalmat Ön az Adobe Flash Player szoftver segítségével nyithatja meg. A Tartalom letöltésének folyamatát az Ön címére küldött elektronikus levél tartalmazza.

A Szolgáltató az alábbi levelezőprogramok esetében tudja biztosítani a Tartalom elküldését: Gmail, Hotmail, Yahoo!. További levelezőprogramokra történő továbbítás akkor lehetséges, ha a levelezőrendszer képes fogadni megfelelő méretű (5 Mb) csatolmányokat, illetve a levelezőrendszerben elegendő szabad tárhely áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Citromail levelezőprogramra nem tudja az elküldést biztosítani. A levelezőprogram beállításainál figyelni kell, hogy spamszűrő a Tartalmat kiszűrheti. Kérjük, hogy ezt az átvétel során ellenőrizze.

A Szolgáltató nem felel a továbbítás sikertelenségéért és a Tartalom átadásának elmaradásáért, amennyiben az előző bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak fenn, továbbá nem felel azért sem, ha a spamszűrő a Tartalmat kiszűri.

Tartalom felhasználása, szerzői jogok

A Tartalom megvásárlásával Ön kizárólag arra válik jogosulttá, hogy a megrendelés során megadott névre szóló Tartalmat kizárólag saját maga hardvereszközre másolja, azon megjelenítse és olvassa. Ezt meghaladóan minden más – a szabad felhasználás törvényi körébe nem tartozó – felhasználás (pl. másolás, továbbítás, többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés, átdolgozás, stb.) tilos.

A Szolgáltató fenntartja minden, a weboldal illetve a „Hódítsd vissza Szerelmed” című könyvcsomag bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A felhasználás keretében különösen (de nem kizárólagosan) tilosnak minősülnek az alábbi tevékenységek/magatartások:

  • a Tartalom egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás program stb.) feldolgozása, átdolgozása;
  • a Tartalom és az azt hordozó fájl visszafejtése, módosítása, különösen a Tartalom digitális védelmének kijátszására, megkerülésére, hatástalanítására irányuló átdolgozás, módosítás;
  • a Tartalom letölthetővé tétele; a Tartalom technikai művelettel (tükrözéssel) való nyilvánossághoz közvetítése
  • a Tartalom adatbázisba történő lementése;
  • a Tartalom ingyenesen vagy ellenérték fejében történő terjesztése, továbbértékesítése, bérbe, haszonbérbe, haszonkölcsönbe adása;
  • a Tartalom nyomtatása;
  • a Tartalom többszörözése, ideértve az arról bármely reprodukciós (pl. fénykép, videó) technológiával készített másolatok előállítását.

A Szolgáltató jogosult a tartalom felhasználására vonatkozó szabályokat ellenőrizni és amennyiben a fentiekkel ellentétes magatartás tanúsítását tapasztalja, jogosult a tartalmat olvashatatlanná tenni.

A fentiektől eltérő jogosulatlan felhasználás a szerzői jogok megsértése miatt polgári jogi és büntető jogi következményeket von maga után. Szolgáltató jogosult a jogosulatlan felhasználásból eredő kárának megtérítésére.

Elállási jog

Ön jogosult a Tartalom letöltését követő 60 naptári napon belül a szerződéstől elállni. Elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a Tartalom vételárát az elállás közlésétől számított 30 napon belül az Ön részére visszatéríteni.

Elállás esetén a Tartalom visszaszolgáltatásának költségei Önt terhelik. Ezeken kívül Önt az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Szavatosság

Szavatosság

Önt az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidőig szavatossági igényérvényesítési jog illeti meg azokért a Tartalom műszaki hibákért, amelyek a Tartalom átadása időpontjában már léteztek. Szavatosság szempontjából az átvételkor már létező hibának kell tekinteni az átvételt követő hat hónapon belül felismert hibát is, kivéve ha ez a Tartalom természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Az előző pontban leírt körülmények fennállásának bizonyítása Önt terheli.

A szavatossági igény megalapozottsága esetén a Szolgáltató a Tartalmat díjmentesen újraküldi.

Szavatossági és jótállási igények érvényesítése

Szavatossági és jótállási igényeit írásban az e-mail címenünkön érvényesítheti.

Panaszkezelés

A Szolgáltató minden panaszt és bejelentést kivizsgál és mindent megtesz annak érdekében, hogy a panasz a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül érdemben elintézhető és a megválaszolható legyen. Bejelentéseit, esetleges panaszait a jelen ÁSZF-ben meghatározott e-mail címre küldheti el.

Az Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételeket egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.